Onderwijs

Algemeen

Bij stichting Prisma durven we het verschil te maken!
Onze scholen bieden een veilige oefenplaats waarin de kinderen een fundament aangeboden krijgen om te leren omgaan met het leven. We creëren gelijke kansen door ongelijke behandeling.
Op een Prisma school:
•    behandelen we ongelijk om gelijke kansen te creëren; we hebben de kinderen, de omgeving en onszelf in beeld om zo keuzes te maken in de route die we bewandelen ten behoeve van de  kernfuncties van het onderwijs; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Iedereen is gelijkwaardig maar niet gelijk. Op basis daarvan zetten wij ons en de middelen die we tot onze beschikking hebben in.

•    werken we aan de brede ontwikkeling van kinderen; er is een goede balans tussen het leren van kennis en vaardigheden, tussen basisvakken (rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid) en creatieve vakken en tussen onderzoekend en ontdekkend leren, bewegen (binnen en buiten) en rust en ontspanning.

•    is iedereen veilig en hebben we oog voor elkaars welbevinden; elke onderwijsprofessional werkt proactief aan de kwaliteit van zijn/haar eigen pedagogisch en didactisch handelen en samen met alle betrokkenen bij de school ten behoeve van het welbevinden en de veiligheid van ieder kind en elkaar.

Onze scholen werken nauw samen met de kinderen en hun ouders, aangezien zij de specialisten zijn als het gaat om het kind kennen. Alleen dan krijgen we een breed beeld van iedere kind.
Daarnaast onderhouden en zoeken we steeds de verbinding met de partners onderwijs, - zorg en - opvang ten behoeve van de doorgaande lijn 0-14 jaar. Voorbeelden van samenwerking met partners en intern aanbod is onder andere terug te vinden in het beweegteam, topklas, taalklas en cultuurpad. 
We sluiten aan bij de thuisnabije omgeving van kinderen om datgene wat geleerd is in de school toe te passen in de praktijk.

Passend Onderwijs
Volgens de wet op het primair onderwijs (WPO) moeten we elke kind een passende onderwijsplek bieden, de zogenaamde zorgplicht. Voor de meeste kinderen lukt dit op de meest thuisnabije school. Echter zijn er ook kinderen die specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften nodig hebben. School kijkt in dit geval samen met kind, ouders en andere specialisten naar wat nodig is en waar dit geboden kan worden. 
Prisma wil denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden. Inclusiever houdt in dat we, daar waar het kan, vanuit gezamenlijkheid willen leren. 

                

Mocht de eigen school niet meer het best passend zijn, wordt samen met de bovenschoolse ondersteuningscoördinator (BOC) gekeken wat nodig is en waar dit wel geboden kan worden. Een verwijzing middels een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) naar het Speciaal (Basis)Onderwijs kan dan plaatsvinden.

Bij de uitvoering van de zorgplicht maken we gebruik van een ondersteuningsroute. Deze route is een doorvertaling van de ondersteuningsroute van het samenwerkingsverband van Noord-Limburg (www.swvpo.nl ) waar Prisma bij aangesloten is.  

Onderwijskwaliteit
Om er zeker van te zijn waar we staan op weg naar onze ambities, vinden we het van belang om cyclisch met elkaar de waarderende kwaliteitsdialoog te voeren. Aan de hand van vooraf besproken criteria zien we wat al goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. De dialoog voeren we met leerlingen, medewerkers maar ook externen. Ook de waarderende interne audits dragen bij in het leren van en met elkaar. Dit alles staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid waarin kwaliteit in samenhang wordt gezien.