GMR

Algemeen

Stichting Prisma heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Zij is de gesprekspartner van het College van Bestuur, geeft gevraagd en ongevraagd advies over de organisatie en scholen en denkt mee over het beleid dat de stichting voert. Dit alles vanuit het belang van de kinderen, ouders en onderwijsprofessionals maar alleen als het zaken betreft die voor meerdere, zo niet alle 11 Prisma scholen geldt.

Afgevaardigden

De GMR bestaat uit een afvaardiging namens de ouders en personeel. Dit schooljaar (2023-2024) ziet de samenstelling er als volgt uit:

Personeelsgeleding Oudergeleding
Danny van den Berghe (voorzitter) Zaïnab Chraihi  (secretaris)
Frank Eickmans Gieb Hermans
Susan Sevens Christian Willems
Gerty van Loon Mark Born
  Eefje Gommans

 

Bijeenkomsten

De GMR vergadert een tiental keer per jaar. De inhoud van de vergaderingen staat beschreven in het activiteitenplan dat voor aanvang van het schooljaar wordt opgesteld en verantwoording geschied middels een jaarverslag aan het einde van het schooljaar.

Het College van Bestuur is op verzoek van de GMR een gedeelte bij de vergaderingen aanwezig. Voorafgaand aan de vergaderingen vindt een vooroverleg plaats tussen het College van Bestuur en de voorzitter en secretaris van de GMR. Verslagen zijn opvraagbaar.

Documenten

Voor het medezeggenschapsreglement, medezeggenschapsstatuut en jaarverslag wordt verwezen naar het kopje documenten op de site en alle andere documenten zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

Mocht je interesse hebben om als toehoorder een vergadering bij te wonen of interesse hebben om zitting te nemen in deze groep, neem dan contact op via gmr@prisma-spo.nl