Organisatie

Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van negen basisscholen, een openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ruim 1600 leerlingen.Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de stichting en zit het Directieberaad van 10 directeuren voor. Het CvB wordt hierbij ondersteund door het Ondersteuningsbureau. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur en staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht:

 • Dhr. R. Niesen (voorzitter)
 • Dhr. P. Filott
 • Mw. M. Lafleur-Janssen
 • Dhr. J. Kempen
 • Dhr. G. van Balkom

College van bestuur
Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de stichting, zit het Directieberaad van 10 directeuren voor, delegeert doelen en strategieën die richtinggevend zijn voor het management. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB realiseert en ontwikkelt onderwijs en opvang doelstellingen zoals vastgelegd door de RvT. Het CvB zorgt voor het operationaliseren van het beleid zodanig dat realisatie van het Strategisch Beleidsplan getoetst kan worden door de RvT. Het CvB vertegenwoordigt Stichting Prisma tijdens externe contacten en voert structureel overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Het College van Bestuur:

 • Dhr. D. Huntjens, Voorzitter College van Bestuur.

Directieberaad
Het Directieberaad (DB) bestaat uit de directeuren van de scholen en wordt voorgezeten door het CvB. Het DB komt maandelijks bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en organisatie te bespreken.

Samenstelling Directieberaad:

 • Mw. J. Philipsen, Directeur BS Eikerwijs
 • Dhr. N. Geritz, Directeur BS Onder de Linden
 • Mw. J. Ueberbach, Directeur BS de Groenling
 • Mw. N. Litjens, Directeur IKC de Kemp
 • Dhr. W. Welbers, Directeur DKC de Liaan
 • Dhr. R. Geraets, Directeur OBS FavoRIET
 • Mw. L. Schoonenberg, Directeur SBO de Fontein
 • Mw. E. op het Veld, Directeur BS de Horizon
 • Mw. V. de Bruin, Directeur KC NatuurTalent
 • Mw. W. Brink, Directeur KC LEEF
 • Dhr. L. Houtakkers, Directeur Avonturier

Ondersteuningsbureau
Het Ondersteuningsbureau voert diverse dienstverlenende taken uit t.b.v. de scholen.

Medewerkers Ondersteuningsbureau:

 • Dhr. T. Lemmen, Controller
 • Mw. L. van Gemert, Medewerker Financiën
 • Mw. L. Franssen, Bovenschools Onderwijs Coördinator
 • Mw. G. van Loon, Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit
 • Mw. C. Janssen, Bestuurssecretariaat
 • Dhr. R. Braun, Interim Hoofd Personeelszaken
 • Mw. A. Peeters, Personeelsfunctionaris
 • Mw. K. Sillekens, Administratief medewerker
 • Dhr. H. Smets, Coördinator Facilitaire Zaken & Huisvesting
 • Dhr. R. Bongers, Medewerker Facilitaire Zaken & Huisvesting
 • Dhr. J. van Dijnen, Medewerker Groenvoorziening
 • Dhr. C. Eltink, ICT medewerker
 • Dhr. R. van Schijndel, ICT medewerker

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. De GMR voert daarover overleg met het College van Bestuur. De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 5 ouderleden. Het secretariaat van de GMR is per mail bereikbaar: gmr@prisma-spo.nl.

Samenstelling GMR:

 • Dhr. D. van den Berghe (lid-personeel, voorzitter)
 • Mw. S. Sevens (lid-personeel)
 • Mw. G. van Loon (lid-personeel)
 • Mw. F. Eijkmans (lid-personeel)
   
 • Mw. Z. Chraihi (lid-ouder, secretaris)
 • Dhr. G. Hermans (lid-ouder)
 • Mw. E. Gommans (lid-ouder)
 • Dhr. M. Born (lid-ouder)
 • Mw. M. Bruijnen-Schep (lid-ouder)