achtergrond

Organisatie

Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 basisscholen, 1 openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ruim 1700 leerlingen.
Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de stichting en zit het Directieberaad van 8 directeuren voor. Het CvB wordt hierbij ondersteund door het Bestuursbureau. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur en staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht:
 
 1. Mw. L.T.G. van den Bongard (voorzitter)
 2. Dhr. P.G. van Eekelen (lid)
 3. Dhr. R.P.A. Hendrix (lid)
 

College van bestuur

Het College van Bestuur (CvB) geeft leiding aan de stichting, zit het Directieberaad van 8 directeuren voor, delegeert doelen en strategieën die richtinggevend zijn voor het management. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB realiseert en ontwikkelt onderwijs en opvang doelstellingen  zoals vastgelegd door de RvT. Het CvB zorgt voor het operationaliseren van het beleid zodanig dat realisatie van het Strategisch Beleidsplan getoetst kan worden door de RvT. Het CvB vertegenwoordigt Stichting Prisma tijdens externe contacten en voert structureel overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Het College van Bestuur:
 
 1. Mw. J. Zwanenburg, Voorzitter College van Bestuur a.i.


Directieberaad

Het Directieberaad (DB) bestaat uit de directeuren van de scholen en wordt voorgezeten door het CvB. Het DB komt maandelijks bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en organisatie te bespreken.

Samenstelling Directieberaad:
 
 1. Mw. L. Keursten, directeur KC LEEF, BS Dr. Poels
 2. Dhr. S. Timmermans, directeur SBO De Fontein, BS De Pas
 3. Mw. M. Heesbeen, directeur BS De Liaan
 4. Dhr. R. Geraets, directeur BS De Horizon, BS Onder de Linden 
 5. Dhr. J. Bisschop, directeur BS De Groenling a.i.
 6. Dhr. H. Driessen, directeur BS De Springplank
 7. Dhr. J. van den Beucken, directeur OBS Nieuweschool, BS De Wissel
 8. Dhr. J. Pauwels, directeur IKC De Kemp a.i.


Bestuursbureau

Het Bestuursbureau voert diverse dienstverlenende taken uit t.b.v. de scholen.

Medewerkers Bestuursbureau:
 
 1. Mw. L. Franssen, Bovenschools Onderwijs Coördinator
 2. Mw. C. Janssen, Bestuurssecretariaat
 3. Mw. K. Sillekens, Bestuurssecretariaat
 4. Dhr. B. van Summeren, Hoofd Personeelszaken/Bestuurssecretaris a.i.
 5. Mw. A. Peeters, Medewerker Personeelszaken
 6. Mw. V. Poppe, interim Controller
 7. Dhr. M. Delissen, Hoofd Financiën
 8. Dhr. H. Smets, Onderhoudsmedewerker
 9. Dhr. C. Eltink, Systeembeheerder
 10. Dhr. R. van Schijndel, Systeembeheerder


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. De GMR voert daarover overleg met het College van Bestuur. De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden. Het secretariaat van de GMR is per mail bereikbaar: gmr@prisma-spo.nl.

Samenstelling GMR:
 
 1. vacant (voorzitter-personeel)
 2. Mw. A. van Lier (secretaris-personeel)
 3. Mw. S. Sevens (lid-personeel)
 4. Mw. G. van de Ven (lid-personeel)
 5. Dhr. A. Verbugt (vice voorzitter-ouder)
 6. Mw. M. Hillen-Geraets (lid-ouder)
 7. Mw. L. Neessen (lid-ouder)