Privacy

De scholen van Prisma maken steeds beter en meer gebruik van ict. Daardoor neemt niet alleen het aantal persoonsgegevens dat scholen gebruiken toe. Ook brengt de afhankelijkheid van ict nieuwe risico’s met zich mee, zoals cybercrime en datalekken. Het beschermen van de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers en daarmee het waarborgen van de privacy, wordt dan ook steeds belangrijker. Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wetgeving, de AVG, in werking getreden. Prisma doet er alles aan om aan haar verplichtingen te voldoen en privacy goed te regelen.

Op deze pagina over privacy vindt u de informatie en documenten die voor u als ouder/betrokkene relevant zijn.

Privacyverklaring
Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen

In onderstaande privacyverklaring is te lezen hoe Prisma omgaat met de schoolgegevens van leerlingen en waarom we dat op deze manier doen.

Bekijk hieronder de Privacyverklaring.

De categorieën van persoonsgegevens, waarover in bovenstaande privacyverklaring gesproken wordt, zijn in onderstaand document te vinden.

Bekijk hieronder de categorieën van persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Onder de AVG zijn de rechten van betrokkenen verder uitgebreid.

Richtlijnen filmen en fotograferen door ouders

Algemene afspraken

· Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op internet.

Meer specifieke afspraken:

Het maken van foto’s en video’s in de school is alleen toegestaan na toestemming van de docent en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:

· Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.
· Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
· Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media.
· Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
· Maak een close-up alleen van je eigen kind.
· Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.

Met ouders die meegaan op sportdagen, excursies of helpen in groepen worden aparte afspraken gemaakt.

Rechten
Als het gaat om de rechten van betrokkenen is transparantie een belangrijke voorwaarde. Leerlingen en ouders moeten actief betrokken worden en verteld worden wat hun rechten zijn. Prisma geeft betrokkenen de gelegenheid hun rechten eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te kunnen oefenen.

Maar welke rechten hebben leerlingen en/of hun ouders (als de leerlingen jonger zijn dan 16 jaar) en medewerkers eigenlijk? In onderstaan overzicht wordt dit uitgewerkt.

  • Recht op informatie houdt in dat de leerling en/of zijn ouders (de betrokkene) vooraf in begrijpelijke taal actief en laagdrempelig worden geïnformeerd over welke gegevens met welk doel worden verwerkt en wat de rechten van de leerling zijn.
  • Recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht op inzage van zijn gegevens en het verbeteren of aanvullen van ontbrekende of verkeerd vastgelegde persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering van de persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen. Het gaat alleen om gegevens die niet noodzakelijk zijn, of als het opslaan van die gegevens in strijd is met de wet. Een leerling kan dus niet vragen om zijn ‘1’ voor een overhoring te ‘verwijderen’ op grond van privacywetgeving.
  • Recht van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens bij de grondslag gerechtvaardigd belang, of verzet tegen direct marketing en profilering. De betrokkene kan verzet instellen tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens die plaats vond op grond van een gerechtvaardigd belang. De school maakt een afweging van het privacybelang van de leerling, tegenover het belang van de school om gegevens wél te gebruiken.
  • De leerling en/of zijn ouders hebben het recht om bij toestemming, ook een beperkte toestemming te geven of toestemming te onthouden voor een onderdeel van de verwerking (granulaire toestemming).
  • De leerling en/of zijn ouders hebben het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen aan alle andere partijen worden doorgegeven aan wie een organisatie de persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt;
  • Het recht op ‘bevriezing van de verwerking’ van zijn gegevens
  • De betrokkene heeft het ‘recht om te worden vergeten’ door het volledig wissen van de persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt of het verwijderen in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Voor het onderwijs is dit recht minder relevant omdat we veel wettelijke bewaartermijnen gelden.
  • In geval van toestemming of een overeenkomst met de betrokkene, heeft de betrokkene het recht op dataportabiliteit als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag toestemming. Scholen werken niet veel met toestemming, daarom is dit recht minder relevant.
  • Recht op melding datalek: bij een datalek hebben de leerling en/of zijn ouders recht om daarover geïnformeerd te worden indien zij daar een zwaarwegend belang bij hebben.